و ايدناه بروح القدس

255) تنها خدا ـ که هیچ معبودى جز او شایسته پرستش نیست ـ زنده و برپادارنده هستى است، نه خوابى سبک او را فرامى گیرد و نه خوابى سنگین که از . مرحله اى ديگر از روح آن روحى است كه به وسيله آن انبيا تأييد مى شوند، و جمله (و ايدناه بروح القدس ) از آن خبر مى دهد، و سياق آيات دلالت دارد بر اينكه اين روح شريف تر است و مرتبه اى عالى تر از روح

2022-11-29
    الصفحة الرسمية ل rania nabil
  1. 3 آل عمران Aal-Imran
  2. صفحات ۱۰۵-۱۲۰
  3. حضرت مسیح (ع) در قرآن
  4. حقيقت روح